13η Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Κρανίδι, 2/7/2014

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτοκ.: 8710

                          

                                                                                      

                                                                                                   13η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ

Τ…ν   κ. ……………………………………

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 2/7/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και αναφέρεται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης παράγραφος 5 άρθρο 65 του Ν.3852/2010:

ΘΕΜΑ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής Αττικής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ