15η συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρανίδι 31/7/2014

ΔΗΜΟΣ Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ                                                        Αρ. Πρωτοκ.: 9970

                                                                                    

                                                                               

                                                                                     15η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ

Τ…ν   κ. ……………………………………

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 4/8/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συνεδρίαση για τα παρακάτω θέματα που έχουν κατεπείγοντα  χαρακτήρα και αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, παράγραφος 5 άρθρο 65 του Ν.3852/2010:

1: Σχετικά με τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων.

2 : Σχετικά με έκτακτη διαδικασία καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων.

3: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014.

4 : Έγκριση αιτήματος πολιτικού μηχανικού κ. Π. Βλαχόπουλου για παράταση της προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων 2014».

5: Έγκριση αιτήματος της τεχνικής εταιρείας «Γιάννης Δαγρές και σία Ε.Ε» για παράταση προθεσμίας του έργου: «επισκευή κεντρικού κτιρίου Δημαρχείου».

6: Έγκριση αιτήματος του πολιτικού μηχανικού κ. Ν. Αντωνόπουλου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση στέγης οικίας Κωνσταντίνου Δημότση ή Έλληνα - δωρεά προς το Δήμο».

7 : Έγκριση 1ου Α. Π. Ε του έργου : «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων έτους 2013».

8: Έγκριση 1ου Α. Π. Ε του έργου : « Επούλωση λάκκων έτους 2014».

9: Ορισμός μελών στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης για το έργο: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου».

10: Αποδοχή ποσού και κατανομή του στις σχολικές επιτροπές του Δήμου μας.

11: Έγκριση εισόδου – εξόδου επί δημοτικής οδού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων του ξενοδοχείου NIKKIBEACH.

12: Έγκριση της απόφασης 45/2014 του Δ. Σ της Δ Ε Υ Α Ε Ρ σχετικά με αίτηση του κ. Γ. Φασιλή.

13: Έγκριση της απόφασης 61/2014 του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Ε Ρ σχετικά με έγκριση προγραμματικής σύμβασης.

14: Σχετικά με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ που διέρχονται από τη Τ. Κ Διδύμων.  

15: Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας.

16: Σχετικά με αίτημα της εταιρείας AristoDevelopersAEστα πλαίσια έναρξης λειτουργίας του ξενοδοχείου NikkiBeach.

17: Σχετικά με διαγραφές ποσών στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν.4257/ 2014 περί αποπληρωμής βεβαιωμένων οφειλών.

18: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ. Δ. Κ και του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ