9η Συνεδρίαση

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κρανίδι, 28/03/2014
                                                                                                Αρ.Πρωτ. 4150
                                                            
 
                           Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
                                   (Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
  
 
Σας προσκαλούμε στις 2 του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την «Μεταφορά απορριμμάτων 2014».
 
ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την «Αντικατάσταση οδοστρώματος και κατασκευή πεζοδρόμου στην γέφυρα Ηλιοκάστρου».
 
ΘΕΜΑ 3ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης για την τμηματική οριοθέτηση ρεμάτων Σαλαντίου.
 
ΘΕΜΑ 4ο : Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης γιατη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την εργασία με τίτλο «Μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Ερμιονίδας έτους 2014».
 
ΘΕΜΑ 5ο : Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την Αποκομιδή απορριμμάτων 2014.
 
ΘΕΜΑ 6ο  :   Ψήφιση πιστώσεων.
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ