9η Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΕΡΜΙΟΝΗ, 11/07/2014

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                             Αριθ. Πρωτ.:549

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                     

ΤΑΜΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                                

                                                                                             9η Συνεδρίαση Δ.Σ.του Δ.Λ.Τ.Ε.

ΠΡΟΣ

T..ν   κ ……………………………………………………Μέλος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ε.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 του Διοικητικού Συμβουλίου, στο  Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την 16η ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. «Ανάκληση της υπ. αριθμ. 23/2014 απόφασης Δ.Σ.».
  2. «Ανάκληση της υπ. αριθμ. 68/2014 απόφασης Δ.Σ.».
  3. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια προστατευτικών μεταλλικών δοκών».
  4. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για αμοιβή νομικού».
  5. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικαστικού επιμελητή».
  6. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας ΑΦΟΙ Π. ΠΑΛΥΒΟΥ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία ζώνης λιμένος   Ερμιόνης  για το έτος 2014».
  7. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας Γ. ΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία ζώνης λιμένος   Ερμιόνης   για το έτος 2014».
  8. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαία ζώνης λιμένος Πορτοχελίου».

Σε περίπτωση απουσίας σας, παρακαλείσθε να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας ή στο τηλέφωνο 2754360218 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ . Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΦΛΩΡΗΣ